Welcome to myeduTrac

Z jako kawa?ek ziemi nr 189/17 (teraz 189/22) o pow. 34830 m2, cenie 413780 z?, przychodz?cej w za?oga nieruchomo?ci oznaczonej w charakterze pole nr 189/8 o pow. 80500 m2 , wk?adanej w P. Gm. C., wychwyconej w ksi?dze wiekuistej KW, przewa?onej z wykorzystaniem Zdanie Rejonowy w K.”. Powodowie nie uraczyli przedsi?wzi?? w obiektu skonstruowania s?du za? osi?gni?cia inwersji dzia?ek, nie rozpocz?li a? do zmajstrowania post?pku notarialnego, jakkolwiek wystarczy?o ich przedsi?wzi?cie i ich oficjalna wypowied? decyzji ogloszenia sprzedaz mieszkania gdy? orzeczenie luzowa? enuncjacja ochoty pozwanej, jaka pozostawi?a dzia?k? nr 143/5 do ich dyrektywy, po rozdzieleniu. SPO?RÓD rejestru transformacyj gruntowych z dnia 8 stycznia 2009 r. powstaje, i? dzia?ka nr 189/8 zosta?a podzielona na porcji 189/21 o nawierzchni 4,5600 ha i nr 189/22 o przestrzeni 3,4870 ha. W dniu 17 grudnia 2008 r. przyby?oby do og?oszenia wnioskodawcom, pod r?k? wk?adzie komornika, porcji nr 189/21. Pozwana, b?d?ca nast?pc? ustawowym Rolniczego Kombinatu Spó?dzielczego w C., dosta?aby akceptacj? banków na bezci??arowe odci?cie porcji nr 143/5 spo?ród nieruchomo?ci miejscowe ogloszenia obj?tej ksi?g? wieczyst? nr 42885. G?os Okr?gowy okre?li? uposa?enie wewn?trz bezumowne stosowanie przez pozwan? spo?ród ca?kowitej nieruchomo?ci powodów w czasie od momentu 1 stycznia 2006 r. do 17 grudnia 2008 r., wed?ug wylicze? wyrobionego Romana M., na liczb? 408534 z?, i po pomniejszeniu o zas?dzon? w tej chwili kwot? 93000 z?, na liczb? 315 534 z?. W odniesieniu do porcji nr 189/22 w okresie

Editar